Clever Academy/Clever Junior, một đơn vị thành viên của VNIS Group là một nhà tuyển dụng công bằng.